Povijest

Streljaštvo grada Daruvara – Povijest

Sport Daruvara u svojoj povijesti obiluje nekim pojedinostima koje su jedinstvene u Europskim razmjerima i koje u tim razmjerima znače izvjestan domet.
Još iz vremena Austro-Ugarske monarhije postoji jedan dokument koji ukazuje na prve početke sporta u Daruvaru i koji je izuzetan po svojoj koncepciji.
Riječ je o “Daruvari LOVESZ EGYLET alapszabaltai” (Pravila streljačkog društva Daruvar)

U ovom dokumentu se kao prvi datum društva javlja 02.05.1885. Cilj društva je dvojak: politički i sportski, o čemu govori 2 paragraf: “Cilj društva: na proslavama prikazati……uzdizanje tjelesnog i psihičkog zdravlja….”.
Ovaj dokument jedini je kod nas koji spominje i psihički aspekt u sportu. Značajan je po još jednom obilježju: govori o sportskoj opremi (jedino što se još kod Riječkih biciklista govori o opremi). Izgled odjeće (uvjetovano se može govoriti sportske) i potrebne opreme opisani su u glavi VII paragrafi 19-22.

U ovim pravilima još se ne može govoriti o sportskoj etici niti o razrađenim pojmovnom sistemu- što je to “sportsko” u sportskom društvu. Međutim, neosporno je da putem ovog dokumenta dolazimo do prvih spoznaja o razvoju sporta u Daruvaru.

Posljedica postojanja Vojne krajine na našem području, a još više vladavine zloglasnog hrvatskog bana Dragutina grofa Khuen Hedervarya, bila je buđenje nacionalne svijesti. Odmah nakon njegova odlaska sa političke scene u općim političkim prilikama, nacionalno obilježenima, dolazi do osnivanja većeg broja društava “Hrvatski sokol” 1906. i u Daruvaru. Daruvarski “Sokol” uz još pet društava pripadao je pod Ibrašimovićevu sokolsku župu koja je 1907. imala sjedište u Slavonskoj Požegi (formirana te godine odlukom Hrvatskog sokolskog saveza). “Sokol” je djelovao do drugog svjetskog rata a prema kazivanju jedan od najaktivnijih na našem području bio je u Trojeglavi.

Sokolane i sokolarska društva prestaju s radom u ratu, a nakon njega većinom u bivšim sokolanama svoju će tradiciju početi razvijati Društva za tjelesni odgoj “Partizan” (i u Daruvaru).

Još jedan zanimljiv podatak zabilježili su povjesničari sporta. U vrijeme posljednjih godina prošlog stoljeća, kada se u škole počela uvoditi nastava fizičkog odgoja, nije zanemarena niti izobrazba kadrova. Na tečaj za učitelje gimnastike srednjih škola, koji je po inicijativi i pod pokroviteljstvom dr. Isidora Kršnjavog održan u Zagrebu (1.10.1894.—31.03.1896) primljeno je 30 tečajaca od 60 prijavljenih pučkih učitelja. Među njima i Mile Orešanin iz Bijele kod Daruvara i Đuro Krašić iz Trojeglave kod Daruvara.

Kako u zapisu o tom događaju kaže, svi su slušatelji osposobljeni za učitelje gimnastike. Sedmorica su imenovani učiteljima za više pučke škole, ostali su imenovani učiteljima gimnastike i raspoređeni su u srednje škole,…. na više pučke škole: Đuro Karašić u Virju, Mile Oreščanin u Slunju.
Izvor: DARUVAR iz 1975 god. str: 141 Autor: Damir Valdgoni

Streljački Savez opčine Daruvar poslije 2 svjetskog rata počinje sa radom 1951god. A 1960 godine je zabilježen rad 19 Streljačkog Društva ( Dalit, Doljani, Donji Borki, Donji Brestovac, Donja Vrijeska, Ekonomska Škola, Gimnazija, Gornji Daruvar, Končanica, Lipovac, Mijokovićevo, Ribnjaci, Sirač, Soko-Lovac, Stanica Milicije, Šibovac, Uljanik, Velika Klisa i Veliki Bastaji) a 1961 su im se pridružili Lipovac Majur, Šuplja Lipa, Gornja Vrijeska, Miljanovac, Bijela, Uprava Vojnog odsjeka, Osnovna Škola, OUP Daruvar, Ciglana Daruvar, Srednja metalska Škola, Donji Daruvar, Golubinjak i Batinjani te je Streljački Savez imao 32 Društva i 1861 strijelaca.

Očinski Streljački Savez tada djeluje u ulici S. Radića 17 i Preradovićeva 9 a tajnik je Milutin Bukvić.
U izvješću od 15.2.1962 godine stoji da Savez ima 1065 članova te 33 Vojničke puške, 32 Malokalibarske puške i 70 Zračnih pušaka te je na skupštini 22.03.1964god. donesena odluka o izgradnji strelišta za zračnu i malokalibarsku pušku sa stanom za voditelja i bufetom na lokaciji u Julijevom parku.

1970. godine Streljački Savez gradi svoje Malokalibarsko-zračno strelište u sklopu rekreacionog centra grada Daruvara (nasuprot Nogometnog igrališta, preko pruge), 23.9.1970. godine je završena izgradnja i uređenje 1 faze strelišta gdje su izgrađeni nasipi i posijana trava ugrađeno je oko 5000 m3 zemlje.(u današnje vrijeme u vrijednosti oko 1 000 000,00 kuna te oko 3 000 sati dobrovoljnog rada i 600 sati rada bagerom). Kasnije sa izgradnjom hotela Termal su nam to strelište oduzeli Drugovi iz općine i hotela uz obrazloženje da bi to strelište stvaralo buku gostima hotela te ga dali Termalu za igranje košarke i odbojke usprkos našem uloženom dobrovoljnom radu i sredstvima.

Na ovom strelištu se planiralo izgraditi 20 mjesta za Zračnu pušku i bočno 12 mjesta za MK pušku i pištolj, gdje bi se mogla održavati i sva Državna takmičenja.
1972. godine se spominje rad 21 Društva sa 1293 člana a 1973. god. 16 Društava sa 1163 člana jer su Društva iz Uljanika, Sokolovca, Bijele i Velike Klise sa 130 članova prestale sa radom zbog dotrajalog oružja.

1974. godine u BILTENU br.8 se na Radničkim Sportskim Igrama u Daruvaru učestvovalo 43 EKIPE i 186 pojedinaca.
1979. godine još uvijek radi 16 Društva sa 892 člana. U idućim godinama je članstvo opadalo a Društva se gasila te je u 12 mjesecu 1983. rad Saveza gotovo ugašen, ostali su raditi samo „Dalit“ i „Napredak“ Doljani.

Streljački savez je uz podršku Centra za Narodnu Obranu 1968 god. sagradio zračnu streljanu sa 5 streljačkih mjesta koja je bila u to vrijeme 4 u Hrvatskoj. Streljana je godinama bila otvorenog tipa te su tu osim Društava trenirali , škole i građani te je imala i zaposlenu osobu koja se brinula o njoj. A u prostoriji za čekanje je bio televizor, šah table i dnevna štampa. Nažalost poslije domovinskog rata i tu zgradu nam je grad oduzeo te smo sad samo korisnici pojedinih prostorija u toj zgradi.

Početkom 1987. god. na inicijativu Streljačkog Saveza Hrvatske, Milivoja Stojanović- instruktora a pod vodstvom Općine Daruvar sazvan je širi sastanak predstavnika općine, Fizičke kulture,SOFK-e, Štaba narodne obrane, Štaba TO, OSUP-a i bivših strelaca. Nakon rada inicijativnog odbora je 27.05.1987godine sazvana 1 sjednica Predsjedništva Streljačkog saveza u Hloupkova 16 (danas Kolodvorska 12). Tada su osnovani SD: Borac, Dalit, Polet, Strelac, Elektro Metal, Polom, Pobjeda i Takmičar sa 312 članova.

Nakon Domovinskog rata 17.03.1991. god. na Izbornoj Skupštini SSO Daruvar izabrani su za predsjednika Miroljub Miščević, za zamjenika Zvonko Cisar, tajnika Zdenko Milić te članove Izvršnog Odbora: Slavko Bališ, Vlado Jurišić, Jadranko Kolak, Olja Kulić, Slavko Preradović i Drago Rajfek.20.03.1993 godine udružujemo se u Županijski Streljački Savez te i u Hrvatski Streljački Savez.

2. 10. 1994. godine se zbog novog Zakona o Udrugama osniva Društvo Daruvarskih Strijelaca (DDS) «Daruvar» koji preuzima sve ovlasti Streljačkog Saveza općine Daruvar jer Savezi ostaju samo na nivou Županija.
Tada je Predsjednik; Damir Delač Dopredsjednik; Slavko Bališ i tajnik; Zdenko Milić.
4. 4. 1997. god. na vanrednoj Skupštini DDS zbog smrti predsjednika za novog predsjednika do isteka mandata izabran Zdenko Čalapa.
12.12.1998. god. se osniva Športska Zajednica grada Daruvara a suosnivači su DDS, SD Dalit, SD Irida i SD Mladost koji i danas djeluju.
21.02.2002. god. je održana izborna skupština te su izabrani za Predsjednika; Đuro Čizmar za Dopredsjednika; Vaclav Skalnik i Tajnika; Slavko Bališ.
U prošlom razdoblju je u tri navrata obnavljana streljana te je pružena pomoć u izgradnji streljane « Damir Delač « u Siraču.
Početkom 2002. zgrada u kojoj je i Streljana se kompletno obnovila osim same pucaone no zbog loše izvedenih radova smo sve ponovo morali uređivati. 2003 godine smo zbog odvajanja temelja nosivog zida uz rijeku Toplicu morali betonirati pod debljine 20 cm. Sa 2 mreže debljine 8 mm. Koje smo učvrstili za temelj sa šipkama debljine 20mm. Također smo počeli sa izgradnjom Streljane za SD Mladost u Ljudevit Selu od 3 staze koja je završena i službeno otvorena 06.01.2006. godine kada smo povodom 120 god. djelovanja dodijelili TROFEJ DDS ( Đuro Čizmar, Slavko Bališ, Zdenko Milić,Vaclav Skalnik,Stevo Koprek,Zdenko Čalapa,Petar Koronc i Ivica Karlović.
26.1.2006 god. na Izbornoj Skupštini je donesen novi Naziv „Društvo Daruvarskih Strelaca 1885.“ te skraćeni naziv: „DDS 1885“. Dodana je godina „1885“ koja označava
da Društvo nastavlja tradiciju prve Streljačke udruge koja je u Daruvaru osnovana i
registrirana 02.05.1885. godine pod nazivom „Daruvari LOVESZ EGYLET alapszabaltai“

 • 1.5.2005. god. Hrvatski Streljački Savez dodjeljuje PRIZNANJE DDS za 120 godina rada i Slavku Bališu za dugogodišnji rad.
 • 3.2.2006. god. dodijeljen TROFEJ Športskog Saveza B.B. Županije.
 • 24.2.2008. god. Polufinale KUP-a Hrvatske žene.
 • 1.3.2008. god. LIGA HRVATSKE SZP Juniorke i Juniori 5 mjesto.
 • 21.2.2009. god. LIGA HRVATSKE SZP Juniorke 4 mj. i Juniori 5 mj. 18.4.2009 god.Prvenstvo HRVATSKE SZP Kadeti 16 mj. pojedinačno D.Čizmar 2mj.
 • 27.9.2009. god. Polufinale KUP-a HRVATSKE žene i muški
 • 21.11.2009. god. Hrvatski Streljački Savez Priznanje za dugogodišnji rad Đuri Čizmaru.
 • 28.2.2010. god. Polufinale KUP-a HRVATSKE muški
 • 6.3.2010. god. LIGA HRVATSKE SZP Juniori 2 mj. i Seniorke 6 mj.
 • 26.2.2011. god. Polufinale KUP-a HRVATSKE muški
 • 5.3.2011. LIGA HRVATSKE SZP Juniori 2 mj. poj.D.Čizmar 2 mj. i Seniorke 6 mj.
 • 20.3.2011. god. FINALE KUP-a HRVATSKE Pojedinačno Dominik Čizmar
 • 4.3.2012. TURNIR OLIMPIJSKIH NADA Dominik Čizmar i Ivan Rajek
 • 11.3.2012. LIGA HRVATSKE SZP Seniorke 4 mj. Juniori 3 mj. Ivan Rajek 2 mjesto.
 • 2.3.2013. LIGA HRVATSKE SZP Seniorke 3 mjesto i Juniori 3 mjesto.
 • 5.10.2013. PRVENSTVO HRVATSKE Veterani 3 mjesto i Đuro Čizmar 2 mjesto. Itd.

Prikupio i obradio podatke tajnik DDS 1885 Slavko Bališ.

Leave a Reply